Publications

News:  
Books
Bhandarit Khadhyan Ke Nashak Jeev Evam Unka Prabandhan (Pests of Stored grain and their Management) - Singh, Swaroop (Vangmaya Prakashan, Jaipur)
Sabjiyo Mein Samanvit Keet Prabandhan - Singh, Swaroop & Chaudhary, D.P. (Vangmaya Prakashan, Jaipur)
Integrated Management of Pests in Vegetable crops - Ekta, Singh, N.P. and Singh Swaroop (Pointer Publications, Jaipur)
Khedar, O.P.; Singh, R.V.; Shrimali, Mahesh and Singh, N.P. 2008. PULSES: Status and Cultivation Technology. Aaviskar Publishers, Distributors, Chaura Rasta, Jaipur (Raj.)Back